meditation

Ta några djupa andetag.
Känn hur avslappnad du är.
Hur trygg du känner dig.
Du kan fullkomligt överlämna dig till Nuet och bara låta dina muskler och hela ditt väsen vila. Bara vara här och nu.
Lämna över andningen åt kroppen, Låt den andas i sin alldeles egna takt. Du är bara en betraktare av andetaget...In och Ut.
För varje utandning släpper du på spänningarna i din kropp. Du släpper på allt som inte längre gynnar dig. Andas in och släpp ut. Släpp taget om det gamla.För varje inandning du tar fyller du din kropp med ny och frisk energi. Du välkomnar det nya.

Lägg nu fokus i mitten av din bröstkorg, där ditt eteriska hjärta, ditt andliga hjärta och ditt universella hjärta bor.
Här har du kontakt med allt som finns i ditt inre djup.
Här har du kontakt med allt som finns i universums rymd.
Det eteriska hjärtat är likt solen en plats för skapande. Här nyskapas energi, Här kollapsar strukturer. Här pulserar ditt inre ljus.Låt dig vila i ditt eteriska hjärta en liten stund, Känn pulsationen, Känn rytmen. Här vilar anden.Vårt inre ljus är kraftfullt och fullt av liv. Vårt inre ljus är varmt och fullt av omtänksamhet. Vårt inre ljus är basen för oss själva.
Känn hur blodet som pulserar i ditt hjärta blir till ett vitt läkande ljus. Ditt själsljus. Känn hur ljuset pulserar ut i hela din kropp genom varje hjärtslag. Ut till alla rum, alla små håligheter. Låt ljuset tränga in till varje cell i varje struktur.Genom hela ditt chakrasystem. Känn hur hela du fylls på med ditt vita själsljus.
Du är nu påfylld med ditt själsljus och du är fri från stagnationer som fastnat i din kropp och i din energikropp. Du är nu helt i din egen kraft. Du lyser i detta vita ljus.Du känner hur du faller längre och längre in till en djup avslappning.
Du faller genom alla skikt. Längre och längre in faller du. In till kärnan. Kärnan av dig.


Där längst inne brinner en magisk eld. Känn värmen från eldstaden när du slår dig till ro framför den. Se in i lågorna.
Bjud nu in dina guider, änglar och dem du har fullt förtroende för till att sitta med dig runt elden. Bjud in dem att följa med dig in till djupet av din själ. In till ditt eget lilla Jag. Be dem hjälpa dig på din fortsatta resa i det här jordelivet. Be det lilla barnet visa dig något som Hon /han är bekymrad över. Detta är av stort värde för dig där du nu befinner dig. Det kan vara vad som helst, bara du vet.
Låt ditt inre barn ta fram det som behöver läkas eller släppas taget om för att du ska kunna gå vidare.
Lyssna på vad ditt lilla barn säger eller visar dig. Ta del av allt som nu spelas upp för dig.

Tala nu om för ditt inre barn att du älskar henne/honom och att hon/han nu kan släppa på alla bekymmer och oro.
Tala om att du nu lovar att alltid beskydda och ge all din kärlek till ditt inre barn.
Krama om varandra och känn hur ni absorberas till en och samma.


Dina guider och änglar hjälper dig nu tillbaka upp ur skikten. Lager för lager ända tills ni är framme till den du är just nu.
När du slutligen kommit fram till nutiden visar dem fram dig till ett fönster.
Du tittar ut och ser dig själv in i framtiden. Du kan föreställa dig själv om 1 månad, 6 månader, 1år och längre fram.
Du är nu i kontakt med ditt framtida jag.
Vilka råd vill ditt framtida jag ge ditt nuvarande jag?
Låt ditt fria, kloka och kärleksfulla jag vägleda dig.
Ta emot budskapen.


Det är nu dags att komma tillbaka till här och nu.
Fönstret från framtiden försvinner sakta bort.
Låt nu allt som kommit till dig sjunka in.
Tacka änglarna och guiderna för att de varit med dig i den här resan. Du kan nu sakta sakta komma tillbaka till rummet vi befinner oss i, plasten du vilar mot. Sträck på dig, armar och ben, vicka på händer och fötter.
Ta några djupa andetag.
Öppna dina ögon.

Välkommen tillbaka.1. Kliv in din inre kammare
-Känn dina fötter på marken och luften omkring dig och lägg märke till luftflödet, hur du luktar och hur du känner.
2. Där inne finns det en öppning, Gå ut ur öppningen till vänster och där väntar ditt skyddande kraftdjur.
3. Gå fram till honom/henne och Bekräfta kraftdjurets närvaro och be det att ta dig till din inre guide. Följ nu efter ditt kraftdjur utan att ifrågasätta eller bli distraherad. och gå till den plats där du möter din inre guide.

4.Där framme står din Inre Guide. Observera, hur ser din guide ut? Hur känns dennes energi? Känner du igen honom/henne?
 Du står nu mitt emot honom/henne, fråga om det finns något han vill att du ska höra, och om inte, be guiden meddela omedelbart när det finns något han vill att du ska höra idag.
Fråga din guide: Vänligen ge mina tankar, ord och handlingar så jag ......
Be om specifik vägledning för vad du vill uppnå idag. Be honom att hjälpa dig att komma närmare och närmare centrum.
Prata med honom om vad som helst i ditt sinne, och be om vägledning specifikt från honom eller att bli guidad under denna meditationssession till lämplig Archetype (S)
Gå över senaste tidens händelser med honom, om du inte gjorde det förut.


5.Omfamna dina skuggor och tacka dem för deras hjälp häromdagen.
Fråga dem vad de behöver från dig idag, för att stanna inom dig och vara din fulla, medvetna och jämlika partner för att hålla sakerna i ditt liv. (kom ihåg att de aldrig kommer att berätta för dig att göra något som du inte kan göra och aldrig berätta något så att du gör något som skulle orsaka skada.)
-skydda dem till
-hjälp du ställa in lämpliga gränser
-håll dig från att stjäla energi från möjligheten som ditt liv är
-hopp med dig i alla en-till-en-interaktioner
-hjälpa dig att låta människor känna sig validerade i din närvaro utan att du skadar dig
-hämta hjälpsamma främlingar
-skydda dig mot själv-sabotage
-assistera dig i att ta en andligt överlägsen handling eller tillvägagångssätt i en viss situation.

6. Krama om dem och be dem att stanna hos dig genom denna meditationssession.
7. Fråga din guide för att ta med dina counsiousness resistenta faktorer (CRF) som fotar en handkrets.
-greet var och en av dem
-Fråga vad de behöver av er att hålla sig medveten och hälsosam hemma inom dig och deras konservativa mottagande energi som inte projiceras ut på andra. (Om de inte behöver något från dig just nu, be dem att meddela dig hela dagen om de behöver något från dig.)
-låt dina handledare släppa först
-tanka dem och be dem att stanna ett tag längre.
8. Fråga nu din guide om att få månens arketyp av dagen, hälsa på arketypen och använd korrelerande energiinflytande för att hjälpa dig att ställa in din avsikt för dagen. Du hittar det bekvämt och bekräftar att du förbereder Moon Meditation-lakan för varje dag i 12-sessionen. Du kan arbeta sömlöst med dessa Archetypes. Tabellformatet på sidan 49 hjälper till.

9. Fråga din guide att ta med dina grundläggande arketyper (styrelsen) i en separat händer med honom. Du, ditt skyddande djur och dina skuggor. Bekräfta sin kraft att förändra ditt liv i hjärtat och uttrycka tacksamhet för deras kloka råd. Ditt styrelse kan uttrycka sin röst om frågan om din personliga jag ching när du kastar i sin närvaro. Detta kan fortare informera din beslutsprocess.
10. Fråga din guide för att föra dem i handkrets med dina CRFs
-skydda dem till
- föra deras makt och gåvor till cicle så att du bättre kan bryta igenom för att beeing dig själv på det yttre planet medan du är säker på det inre planet.
- arbeta tillsammans för att säkerställa ett smidigt flöde av kommunikation, beslutsfattande och god bedömning under hela dagen.
11. Tacka alla och fråga din guide för att släppa cirkeln så att alla kan gå upp till ditt solcenter.

12. En gång där och efter beeing hälsad av din solcentral, fråga din guide för att bilda en handkrets med dina Alien-energikonstruktörer, Innermor, Guide, Skuggor och alla dina andra typer av ark (av vilka några kan vara före dig) runt en djup pool med vatten - din hjärnbassäng.


13. Fråga alla att stanna med dig hela dagen, med fokus på det bästa för alla, utan att du har någon nackdel.
14. Din inre guide kan då säga "Låt oss simma" och alla hoppar ihop för att gå och simma i hjärnan. Du kan naturligtvis fråga din guide till Stäng sessionen med bara handkretsen först. Hur som helst kommer det att avsluta denna meditationssession. Var noga med att fråga din guide att ta med dig någon av dem under dagen, efter behov.
15. Kom tillbaka genom din grotta och gå in i ditt yttre plan, vrid dina tår och känna golvet eller marken under dina fötter.
1. Enter your Cave (without watching yourself)
-Feel your feet on the ground and the air around you and notice the airflow, tha smell, and how you feel.

2. Go out of the doorway to your left, and your protective animal will be waiting at the aperture.

3. Acknowledge the animal and tell it to take you to your inner guide (Always be with the animal and your guide on the inner plane). Follow without meandering or being distracted, and go to the location where you meet your inner guide.

4.Greet him and ask whether there is anything he wants you to hear, and, if not, ask him to please let you know immediately when there is something he wants you to hear today. Ask your guide: Please advise my thoughts, words, and actions so i......
Ask for specific guidance for what you wish to accomplish today. Ask him to assist you in getting closer and closer to center.
Talk to him about whatever is on your mind, and ask for guidance specifically from him or to be guided during this meditation session to appropriate Archetype(S)
Go over the previos day´s events with him, if you didn´t do that Before now.

5.Greet your shadows, and thank them for their assistance the previos day. Ask them what they need from you this day, to stay at home within you and to be your full, concious, and equall partners to keep things moving in your Life. (remember they will never tell you to do something tou cannot do and never tell you to do something that would cause harm.)
-ask them to
-help you set appropriate boundaries
-keep you from stealing energy from the possibility your Life is
-stay with you in all one-to-one interactions
-assist you in letting people feel validated in your presence with no harm to you
-bring helpful strangers
-protect you from self-sabotage
-assist you in taking a spiritually superior action or approach in a particular situation.

6. Hugh them and ask them to stay with you throghout this meditation session.

7. Ask your guide to bring your counsiousness resistant factors (CRFs) fotming a circle of hands.
-greet each of them.
-Ask what they each need from you to stay counsius and healthy at home within you and their consiusness receptive energy not projected out onto others. (If they don´t need anyting from you in this instant, ask them to let you know throughout the day if they do need something from you.)
-let your guide release hands first
-thank them, and ask them to stay awhile longer.

8. Now ask your guide to bring the moon archetype of the day, greet the archetype, and use the correlating Energy Influense to help you set your intention for the day. You will find it convenient and confirming to prepare Moon Meditation sheets for each day of the 12 session. You can work seamlessly with these Archetypes. The Table format on page 49 will help.

9. Ask your guide to bring your Basic Archetypes (Board of directors) into a separate cicle of hands with him. You, your protective animal, and your shadows. Acknowledge their Power to change your Life in a heartbeat and express Gratitude for their wise counsel. Your Board can express its vote on the question of your personal I ching when you do the toss in its presence. This can furter inform your decision - making process.

10. Ask your guide to bring them into the circle of hands with your CRFs
-ask them to
-bring their Power and gifts to the cicle so you are better able to break through to beeing all of yourself on the Outer Plane while staying secure on the Inner plane.
- work together to ensure the smooth flow of Communications, decision-making, and good judgement throughout all the day.

11. Thank them all, and ask your guide to release the circle so all of you can go up to the home of your solar center.

12. Once there, and after beeing greeted by your solar center, ask your guide to form a circle of hands with your Alien energy constructurs, Inner Mother, Guide, Shadows, and all your other Archetypes (some of whom may be there ahead of you) around a Deep pool of water - your brain pool.

13. Ask everyone to stay with you throughout the day, focusing on the good of all with no detriment to you.

14. Your Inner Guide may then say "Let´s go swimming" and everyone jumps in all together to go Swimming in your Brain. You may, of course ask your guide to Close the session with just the circle of hands, first. Either way, that will end this meditation session. Be sure to ask your guide to bring any of them to you during the day ,as needed.

15. Come back through your Cave, and walk into your Outer Plane, wriggle your toes, and feel the floor or ground under your feet.